داکت اسپلیت کانالی ON/OFF گرین 24000

توضیحات

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
گاز مصرفی R22
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت کیفیت دمای هوا
ظرفیت سرمایش : Btu/h24000
ظرفیت گرمایش :26900 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :12.43 A
جریان مصرفی گرمایش :11.8 A
سطح صدا :44 dB(A)
عمق یونیت داخلی :890 m
ارتفاع یونیت داخلی :785 m
طول یونیت داخلی :290 m
عمق یونیت خارجی :800 m
ارتفاع یونیت خارجی :300 m
طول یونیت خارجی :690 m
وزن یونیت داخلی :36 kg
وزن یونیت خارجی :56 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :15.88 mm
قطر لوله درین :3/4 mm