داکت اسپلیت کانالی ON/OFF گرین 30000

توضیحات

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
گاز مصرفی R22
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت کیفیت دمای هوا
ظرفیت سرمایش : Btu/h30000
ظرفیت گرمایش :31700 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :14.8 A
جریان مصرفی گرمایش :14.1 A
سطح صدا :47 dB(A)
عمق یونیت داخلی :890 m
ارتفاع یونیت داخلی :785 m
طول یونیت داخلی :290 m
عمق یونیت خارجی :900 m
ارتفاع یونیت خارجی :320 m
طول یونیت خارجی :790 m
وزن یونیت داخلی :36 kg
وزن یونیت خارجی :64 kg
قطر لوله مایع : mm9.52
قطر لوله گاز :15.88 mm
قطر لوله درین :3/4 mm