داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 50000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 50000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 53000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 8.6 A
جریان مصرفی گرمایش : 8.42 A
سطح صدا : 50 dB
طول یوینت داخلی : 1250 mm
عمق یوینت داخلی : 785 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 940 mm
عمق یونیت خارجی : 368 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 1365 mm
وزن یونیت داخلی : 52 kg
وزن یونیت خارجی : 110 kg
سایز لوله مایع : 9.57 mm
سایز لوله گاز : 19.05 mm
سایز لول درین : 3.4 mm