داکت اسپلیت ON/OFF آکس با فشار نرمال ظرفیت 60000
دی 14, 1399
داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 30000
دی 14, 1399
Show all

داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 24000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 24000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 27000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 10.04 A
جریان مصرفی گرمایش : 9.81 A
سطح صدا : 44 dB
طول یوینت داخلی : 890 mm
عمق یوینت داخلی : 785 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 800 mm
عمق یونیت خارجی : 300 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 590 mm
وزن یونیت داخلی : 36 kg
وزن یونیت خارجی : 56 kg
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm
سایز لول درین : 3.4 mm