داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 24000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 24000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 27000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 10.04 A
جریان مصرفی گرمایش : 9.81 A
سطح صدا : 44 dB
طول یوینت داخلی : 890 mm
عمق یوینت داخلی : 785 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 800 mm
عمق یونیت خارجی : 300 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 590 mm
وزن یونیت داخلی : 36 kg
وزن یونیت خارجی : 56 kg
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm
سایز لول درین : 3.4 mm