داکت اسپیلت اینورتر گرین ظرفیت 24000

توضیحات

اسپیلت کانالی کم مصرف ( اینورتر ) R410
ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا