داکت اسپلیت ON/OFF آکس با فشار نرمال ظرفیت 24000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 24000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 26000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 10.27 A
جریان مصرفی گرمایش : 10.5 A
سطح صدا : 42 dB
طول یوینت داخلی : 890 mm
عمق یوینت داخلی : 735 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 825 mm
عمق یونیت خارجی : 310 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 655 mm
وزن یونیت داخلی : 33 kg
وزن یونیت خارجی : 53 kg
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm
سایز لول درین : 3.4 mm