داکت اسپلیت ON/OFF آکس با فشار نرمال ظرفیت 60000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 60000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 62000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 8.9 A
جریان مصرفی گرمایش : 8.9 A
سطح صدا : 45 dB
طول یوینت داخلی : 1250 mm
عمق یوینت داخلی : 735 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 940 mm
عمق یونیت خارجی : 370 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 1320 mm
وزن یونیت داخلی : 50 kg
وزن یونیت خارجی : 65 kg
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm
سایز لول درین : 3.4 mm