داکت اسپلیت ON/OFFکانالی گرین 18000

توضیحات

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
گاز مصرفی R22
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت کیفیت دمای هوا
ظرفیت سرمایش : Btu/h18000
ظرفیت گرمایش :19200 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :8.6 A
جریان مصرفی گرمایش :8.05 A
سطح صدا :41 dB(A)
عمق یونیت داخلی :890 m
ارتفاع یونیت داخلی :785 m
طول یونیت داخلی :290 m
عمق یونیت خارجی :800 m
ارتفاع یونیت خارجی :300 m
طول یونیت خارجی :590 m
وزن یونیت داخلی :34 kg
وزن یونیت خارجی :45 kg
قطر لوله مایع :6.35 mm
قطر لوله گاز :12.7 mm
قطر لوله درین :3/4 mm