داکت اسپلیت ON/OFF کانالی گرین 36000

توضیحات

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
گاز مصرفی R22
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت کیفیت دمای هوا
ظرفیت سرمایش : Btu/h 36000
ظرفیت گرمایش : 37500 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 16.3 A
جریان مصرفی گرمایش : 17 A
سطح صدا : 47 dB
عمق یونیت داخلی : 890 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 785 mm
طول یونیت داخلی : 290 mm
عمق یوینت خارجی : 903 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 354 mm
طول یونیت خراجی : 857 mm
وزن یونیت داخلی : 36 kg
وزن یونیت خارجی : 86 kg
قطر لوله مایع : 9.52 mm
قطر لوله گاز : 15.88 mm
قطر لوله درین : 3/4 mm