داکت اسپلیت ON/OFF کانالی گرین 48000

توضیحات

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
گاز مصرفی R22
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت کیفیت دمای هوا
ظرفیت سرمایش : Btu/h 48000
ظرفیت گرمایش : 51200 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 10 A
جریان مصرفی گرمایش : 9.8 A
سطح صدا : 50 dB
عمق یونیت داخلی : 1250 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 785 mm
طول یونیت داخلی :290 mm
عمق یونیت خارجی : 945 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 340 mm
طول یونیت خارجی : 1255 mm
وزن یونیت داخلی : 52 kg
وزن یونیت خارجی : 97 kg
قطر لوله مایع : 9.52 mm
قطر لوله گاز : 19.05 mm
قطر لوله درین : 3/4 mm