داکت اسپلیت ON/OFF کانالی گرین 60000

توضیحات

ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
گاز مصرفی R22
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت کیفیت دمای هوا
ظرفیت سرمایش : Btu/h 55000
ظرفیت گرمایش :60000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :11.29 A
جریان مصرفی گرمایش :11.8 A
سطح صدا :50 dB(A)
عمق یونیت داخلی :1250 m
ارتفاع یونیت داخلی :785 m
طول یونیت داخلی :290 m
عمق یوینت خارجی :945 m
ارتفاع یونیت خارجی :340 m
طول یونیت خارجی :1255 m
وزن یونیت داخلی :52 kg
وزن یونیت خارجی :105 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :19.05 mm
قطر لوله درین :3/4 mm