داکت اسپلیت ON/OFF آکس با فشار نرمال ظرفیت 30000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 30000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 32000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 12.8 A
جریان مصرفی گرمایش : 12.5 A
سطح صدا : 44 dB
طول یوینت داخلی : 890 mm
عمق یوینت داخلی : 735 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 900 mm
عمق یونیت خارجی : 350 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 700 mm
وزن یونیت داخلی : 35 kg
وزن یونیت خارجی : 60 kg
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm
سایز لول درین : 3.4 mm