داکت اسپلیت ON/OFF آکس با فشار نرمال ظرفیت 36000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 36000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 40000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 15.40 A
جریان مصرفی گرمایش : 15.63 A
سطح صدا : 43 dB
طول یوینت داخلی : 1250 mm
عمق یوینت داخلی : 735 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 970 mm
عمق یونیت خارجی : 395 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 803 mm
وزن یونیت داخلی : 43 kg
وزن یونیت خارجی : 68 kg
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm
سایز لول درین : 3.4 mm