تخلیه آب کندانس در مبحث 14مربوط به بویلر چگالشی

تخلیه آب کندانس در مبحث 14مربوط به بویلر چگالشی

Condensate drain in condensing boiler
14-3-7 تخلیه چگالیده
14-3-7-1 دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مایع یا گاز
الف) چگاليدة دستگاه هاي گرمائي چگالشي بايد با رعايت شرايط زير يا توصيه هاي كارخانة سازندة دستگاه
(آن كه سختگيرانه تر است)، به نقطة تخلية مناسب و مورد تأييد جريان يابد.
اجزاي لوله كشي بايد مقاوم در برابر خوردگي باشد و با توجه به فشار و دماي كار سيستم ) انتخاب شود.
قطر لولة تخليه نبايد كمتر از اتصال خروجي دستگاه باشد. و اين قطر در طول مسير تا نقطة تخليه،
نبايد كم شود. شيب لولة افقي تخليه بايد در طول مسير يكنواخت و دست كم يك درصد در جهت تخليه باشد.
لولة تخلية چگاليده نبايد با اتصال مستقيم به شبكة لوله كشي فاضلاب متصل شود.
لولة تخلية چگاليده بايد پيش از اتصال به درياف تكنندة چگاليده، به سيفون مجهز شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *